Specifikationer
MätvärdeAlkalinitet
MätvärdeFritt klor
MätvärdeTotalt klor
MätvärdepH
MätvärdeCyanursyra